Zwaar materieel

Bij schade expertise gaat het om het vaststellen van de hoogte van het schadebedrag. Immers bij een schade ontstaat een waardevermindering van een zaak en daarmee een kostenpost voor de eigenaar van die zaak. In beginsel dient de schade zo nauwkeurig mogelijk te worden berekend aan de hand van de beschadigde onderdelen en de arbeidskosten die hiermee gemoeid zijn. Dit lijkt eenvoudig maar het kan echter zo zijn dat er sprake is van een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld wanneer de schade zo omvangrijk is dat een overweging gemaakt moet worden of het object totalloss gaat of wanneer er discussie ontstaat over het al dan niet herstellen of compleet vervangen van onderdelen. In basis zijn er 2 voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Deze zijn gevat in het indemniteitsbeginsel.
  1. De geleden schade moet worden vergoed aan de benadeelde partij.
  2. De benadeelde partij mag door de uitgekeerde schadevergoeding niet in een voordeliger positie raken.
Een schade vaststelling dient dus naar redelijkheid en billijkheid plaats te vinden uitgaande van het indemniteitsbeginsel. Hierbij speelt niet alleen vertrouwen een belangrijke rol maar ook kennis van de branche en de beschadigde materie. Zaken waarop u bij ZTA Expertise kunt vertrouwen.

Rail materieel

Een aanrijding tussen een voertuig en een trein/tram heeft vaak ernstige gevolgen voor zowel de betrokken personen als de betrokken voertuigen. Vanuit expertiseopdrachten namens WAM verzekeraars zijn wij vaak betrokken bij het proces van schadevaststelling aan railmaterieel. Inmiddels hebben wij veel (internationele) ervaring opgedaan met railway operators en fabrikanten van railmaterieel. Hierbij hebben wij een methode ontwikkeld die leidt tot een proces van minimale stilstand en optimale transparantie over herstelkosten en eventuele modificaties en verbeteringen ten gunste van de railway operator.

Contra-Expertise & Bindend Advies

Na een disakkoord over een schadevaststelling aan een voertuig wordt, om niet in een eindeloze discussie met partijen te geraken, als gebruikelijke oplossing gekozen voor het laten uitvoeren van een contra-expertise (zie Nivre richtlijn Contra-Expertise). Is de uitkomst van de contra-expertise zodanig dat deze niet verenigbaar is met die van de eerste expertise, dan is het laten uitbrengen van een bindend advies een mogelijke oplossing (zie Nivre richtlijn Bindend Advies). Hierbij is het van belang dat de experts “nooit” in de rechten van partijen treden. Het zijn dan ook de opdrachtgevers en niemand anders die kunnen besluiten tot het laten uitbrengen van een bindend advies. Partijen komen dan overeen het geschil aan een onpartijdige derde – die wederzijds vertrouwen geniet – voor te leggen met de afspraak dat zij zich bij diens advies zullen neerleggen.